Informácie v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. k informačnému systému Napíšte nám:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém Napíšte nám

Profinancie.sk, s.r.o. IČO: 47 862 238 so sídlom Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava , Slovenská republika spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100117/B (ďalej len „Profinancie.sk, s.r.o.”)

Účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie informácií (odpovedí) dotknutej osoby na základe jej žiadosti - položenej otázky prostredncítvom webového sídla prevádzkovateľa Profinancie.sk, s.r.o. www.profinancie.sk, a to prostredníctvom formulára “Napíšte nám” (Chat).

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri samostatnom informačnom systéme Napíšte nám

Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, mesto dotknutej osoby odkiaľ pochádza

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla www.profinancie.sk

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

Osobné údaje dotknutá osoba do informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe jej poskytnutého súhlasu, pričom čas platnosti súhlasu za účelom poskytnutia informácií je 2 roky odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Tretie strany a príjemcovia

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované žiadnym tretím stranám

Forma zverejnenia

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa výlučne cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie

Spoločné ustanovenia k informačnému systému Newsletter - Poučenie o právach dotknutej osoby:

Profinancie.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Profinancie.sk, s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákona o ochrane osobných údajov”) osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Súhlas so spracovaním osobným údajov

Informačný system - Napíšte nám

Zakliknutím príslušného políčka na webovom sidle www.profinancie.sk dotknutá osoba udeľujete spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla, emailovej adresy a mesta odkiaľ pochádza, a to na nasledujúci účel:

- Zasielanie informácií (odpovedí) dotknutej osoby na základe jej žiadosti - položenej otázky prostredncítvom webového sídla prevádzkovateľa Profinancie.sk, s.r.o. www.profinancie.sk, a to prostredníctvom formulára “Napíšte nám” (Chat)

Súhlas dotknutá osoba udeľuje dobrovoľným vyznačením samostatného, na tento účel slúžiaceho poľa na webovom sidle Profinancie.sk, s.r.o. s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument; toto pole nie je prednastavené a na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu je 2 roky odo dňa udelenia súhlasu dotknutou osobou a pred uplynutím tejto doby dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa Profinancie.sk, s.r.o. alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa Profinancie.sk, s.r.o. info@profinancie.sk alebo priamo cez políčko „Pokiaľ si ho neželáte dostávať kliknite sem” nachádzajúceho sa na konci každého emailu.

 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • komunalna-povinne-zmluvne-poistenie
 • kooperativa-povinne-zmluvne-poistenie
 • union-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • wustenrot-povinne-zmluvne-poistenie
 • csob-hypoteka
 • mbank-hypoteka
 • oberbank-hypoteka
 • otp-hypoteka
 • prima-banka-hypoteka
 • poštová banka hypoteka
 • slovenska-sporitelna-hypoteka
 • tatra-banka-hypoteka
 • unicredit-hypoteka
 • vub-hypoteka
 • allianz-povinne-zmluvne-poistenie
 • axa-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • komunalna-povinne-zmluvne-poistenie
 • kooperativa-povinne-zmluvne-poistenie
 • union-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • wustenrot-povinne-zmluvne-poistenie
 • csob-hypoteka
 • mbank-hypoteka
 • oberbank-hypoteka
 • otp-hypoteka
 • prima-banka-hypoteka
 • poštová banka hypoteka

Partnerské spoločnosti